Przebudowa drogi kto wykonana projekt organizacji ruchu?

Projekty organizacji ruchu to dokumentacja sporządzona po to, aby właściwy organ zarządzający ruchem mógł zatwierdzić organizację ruchu. Podczas przebudowy danego odcinka drogi często istnieje konieczność zajęcia pasa drogowego, co może ograniczyć widoczność na drodze lub konieczne będzie wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pieszych i pojazdów.

Zatem przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych wymagane jest złożenie odpowiedniego wniosku do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie danego pasa drogowego. Do wniosku koniecznie trzeba dołączyć też projekt organizacji ruchu. Podstawą do wniosku są przepisy rozporządzenia w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481).

Odpowiednio przygotowany wniosek kierowany jest do zarządcy drogi, który może też (w celu rozpatrzenia tego wniosku) zażądać dostarczenia także innych, dodatkowych dokumentów. Takimi dokumentami mogą być: projekt budowlany obiektu umieszczonego w danym pasie drogowym, a także harmonogram planowanych robót, które będą przeprowadzane w tym pasie drogowym – to ważne szczególnie przy etapowym prowadzeniu prac.

Projekty organizacji ruchu związane z pracami prowadzonymi w danym pasie drogowym, powinny określać także sposób zabezpieczenia robót, który musi być zgodny z określonymi wymogami bezpieczeństw ruchu drogowego. Projekty organizacji ruchu stają się bowiem podstawą dla określenia sposobu na zabezpieczenie zajmowanego pasa ruchu drogowego.

Tak przygotowany wniosek wraz z projektem ruchu drogowego, w celu uzyskania uzgodnienia i zatwierdzenia nowego/tymczasowego ruchu drogowego (dla pieszych i pojazdów) składa się w odpowiednim w danej gminie, powiecie, województwie – organie. Postępowanie zatwierdzające projekty organizacji ruchu mogą zakończyć się rozstrzygnięciem:

  • zatwierdzającym organizację ruchu w całości lub części (bez zmian lub po wprowadzeniu wymaganych zmian),

  • odsyłającym projekt w celu wprowadzenia poprawek,

  • odrzucającym cały projekt.

Możesz również polubić…